/  Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bloemen Vandendriessche

Op alle Overeenkomsten die Klant met Bloemen Vandendriessche aangaat, en op alle diensten en/of producten van Bloemen Vandendriessche die Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Bloemen Vandendriessche, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 1: Wie zijn wij?

 1. Bloemen Vandendriessche is gevestigd Kortemarkstraat 94 te 8810 Lichtervelde, ingeschreven in het register van De kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 2195368336 en zal hierna ook worden aangeduid als “Bloemen Vandendriessche” of “wij”.
 2. Detailhandel Bloemen Vandendriessch verkoopt en levert in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen en decoratie In aanvulling daarop kunnen bij de producten verschillende aanvullende producten (zoals vazen) worden besteld.
 3. Ook verkoopt Bloemen Vandendriessche losse boeketten, droogbloemen en giftcards.

Artikel 2: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden van Bloemen Vandendriessche worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  1. “Bezorging”: een Overeenkomst tussen Bloemen Vandendriessche en de Klant die je voor het gedurende het aantal overeengekomen of onbepaald aantal periodes leveren door Bloemen Vandendriessche van één of meer al dan niet verschillende soorten producten, zoals bloemen, planten, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
  2. “Eenmalige Bestelling”: de Overeenkomst waarbij Bloemen Vandendriessche de jou, dan wel namens de jou aan een door de jou aangewezen ander (in dat geval: een ‘gift’ genoemd), eenmalig een product levert;
  3. “Klant”: de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Bloemen Vandendriessche een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je of “jij” genoemd”;
  4. “Overeenkomst”: iedere door de Klant aanvaarde van Bloemen Vandendriessche afkomstige offerte of aanbod, iedere bestelling die een Klant bij Bloemen Vandendriessche plaatst, of iedere andere Overeenkomst tussen de Klant en Bloemen Vandendriessche;
  5. “Persoonsgegevens”: alle Persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op je en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met inbegrip van betalingsgegevens en contactgegevens zoals emailadres;
  6. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
  7. “Website”: de Website www.bloemenvandendriessche.be of andere Website via welke Bloemen Vandendriessche haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan de Klant.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Op alle Overeenkomsten die Bloemen Vandendriessche sluit met Klanten, en op alle diensten en/of producten van Bloemen Vandendriessche die de Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “je/jij” genoemd. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Bloemen Vandendriessche, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met hoofdletters geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 4: Een overeenkomst aangaan met Bloemen Vandendriessche

 1. Een Overeenkomst aangaan met Bloemen Vandendriessche geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen Bloemen Vandendriessche en jou komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Bezorging of een Eenmalige Bestelling, tot stand via de Website op het moment dat je kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Bloemen Vandendriessche te aanvaarden.
 2. Om voor een Bezorging in aanmerking te komen, moet je woonachtig zijn in België met regio Lichtervelde, West-Vlaanderen.

Artikel 5: Bloemen Vandendriessche waardebon.

 1. De Bloemen Vandendriessche waardebon is 24 maanden geldig vanaf het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website en op elk moment inwisselbaar voor producten uit het assortiment van Bloemen Vandendriessche.
 2. De Bloemen Vandendriessche waardebon is niet inwisselbaar voor contant geld.
 3. De Bloemen Vandendriessche waardebon is een fysieke waardebon die enkel in de fysieke winkel in te wisselen is.
 4. Krediet of kortingscodes kunnen niet worden gebruikt om waardebon te kopen.

Artikel 6: Jouw verplichtingen.

 1. Alle informatie die je op enig moment aan Bloemen Vandendriessche opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Bloemen Vandendriessche is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart Bloemen Vandendriessche tegen eventuele aanspraken van derden.
 2. Je dient voor ingebruikname – zoals het vullen met water – de door Bloemen Vandendriessche geleverde producten zoals vazen en potten te controleren op onvolkomenheden zoals barsten, breuken en lekkages.
 3. Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Bloemen Vandendriessche niet aansprakelijk en je vrijwaart Bloemen Vandendriessche tegen eventuele aanspraken van derden.

Artikel 7: Prijs

 1. Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten. Alle totaal prijzen zijn inclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Bloemen Vandendriessche behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Bezorging aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van de Bezorging te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij Bloemen Vandendriessche je voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
 3. Je zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding verschuldigd bent voor niet geleverde producten.
 4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 8: Betaling

 1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door Bloemen Vandendriessche op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Betaling in geval van een Eenmalige Bestelling geschiedt voorafgaand aan elke levering. Betaling in geval van een Bezorging geschiedt voorafgaand aan elke levering. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op jouw bankrekening op het moment van de betaling. Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kan de levering niet worden verzonden. In dergelijke gevallen zal Bloemen Vandendriessche nogmaals de betaling uitvoeren. Bloemen Vandendriessche behoudt zich het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode.
 3. Facturen en betalingsherinneringen worden door Bloemen Vandendriessche uitsluitend elektronisch aan je gestuurd. Hierbij zijn de door jou verstrekte Persoonsgegevens leidend.

Als je een account aanmaakt en je betalingsgegevens invoert, worden je kaart- of Paypal-gegevens veilig opgeslagen door Stripe zodat je in de toekomst kan afrekenen zonder je kaartgegevens opnieuw te moeten invoeren. We bewaren je gegevens niet en hebben op geen enkel moment toegang tot je krediet- of bankkaartgegevens.

Artikel 9: Kortingscodes

 1. Bloemen Vandendriessche kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is je niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor jou onbekende derden.
 2. Het is je niet toegestaan om de naam en het logo Bloemen Vandendriessche en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.
 3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Bloemen Vandendriessche behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
 4. Bloemen Vandendriessche kortingscodes hebben een maximale geldigheidsduur van 24 maanden van het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website.

Artikel 10: Levering, levertijd en uitvoering

 1. Bloemen Vandendriessche bezorgt overal in de regio Lichtervelde, West-Vlaanderen. De mogelijkheid tot Bezorging wordt bepaald op basis van jouw ingegeven postcode.
 2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door je opgegeven adres.
 3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Bloemen Vandendriessche aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief. De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het je account op de Website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht.
 4. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is, tenzij het producten betreft die volgens Bloemen Vandendriessche ook in de brievenbus kunnen worden gedeponeerd, zoals Waardebonnen. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening. Bloemen Vandendriessche kan in zulk geval aan de Overeenkomst voldoen door de producten (i) aan te bieden bij buren, of ii) neer te zetten voor de deur van jouw woning, of iii) bij de door jou bij bestelling aangewezen derde af te leveren. Je geeft hiervoor bij voorbaat toestemming. Bij gebruik van een dergelijke alternatieve bezorgmethode kan de bezorgpartner van Bloemen Vandendriessche foto’s maken van het geleverde pakket op de bezorglocatie als bewijs van voltooide levering. Deze foto’s worden niet opgeslagen bij de bezorgpartner van Bloemen Vandendriessche. Ze worden alleen bewaard door Bloemen Vandendriessche en alleen voor een periode van 14 dagen. Je geeft bij voorbaat toestemming dat dergelijke foto’s gemaakt mogen worden.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bloemen Vandendriessche tot het moment van bezorging conform artikel 11.4 (bezorging).
 6. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Bloemen Vandendriessche de eigendom daarvan totdat het aankoopbedrag volledig betaald is.
 7. Bloemen Vandendriessche is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

Artikel 11: Herroepingsrecht en retourneren

 1. Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van Eenmalige Bestellingen, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit product te herroepen. Eenmalige Bestellingen met een beperkte houdbaarheid (zoals snijbloemen) kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.
 2. Tijdens de Bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Je zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of je een product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan Bloemen Vandendriessche retourneren.
 3. Indien je producten die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds hebt betaald, zal Bloemen Vandendriessche de betaling nadat de producten retour zijn ontvangen onverwijld aan jou terugbetalen in de vorm van een waardebon. In principe kan het herropen product ingewisseld worden voor een ander product van Bloemen Vandendriessche.

Artikel 12: Privacy

 1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van jou. Bloemen Vandendriessche hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die je daarbij hebt, zie verder het Privacybeleid zoals opgenomen op de Website.

Artikel 13: Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan is Bloemen Vandendriessche niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Voor het overige is Bloemen Vandendriessche slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het bedrag dat Bloemen Vandendriessche tot het moment van het ontstaan van de schade van jou conform de Overeenkomst in totaal heeft ontvangen.
 2. Bloemen Vandendriessche staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Bloemen Vandendriessche er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de bedenktijd, als een behandeling van dat product door jou verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 4. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 5. Bloemen Vandendriessche is wettelijk verplicht je eraan te herinneren dat je er recht op hebt dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
 6. Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Bloemen Vandendriessche is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Bloemen Vandendriessche aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.
 7. Bloemen Vandendriessche is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Bloemen Vandendriessche of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, pandemieën, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Bloemen Vandendriessche gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst
 8. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Bloemen Vandendriessche voor de uitvoering van een Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Bloemen Vandendriessche of een dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 14: Wijziging van deze voorwaarden

 1. Onverlet het gestelde in artikel 7.2 (prijswijzigingen), behoudt Bloemen Vandendriessche zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal je over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
 2. Indien de in artikel 15.1 (wijziging van voorwaarden) bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door Bloemen Vandendriessche toegezegde prestatie inhoudt, zal je gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens jou effect verkrijgt. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde Voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw Overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw Overeenkomst kan opzeggen via jouw account of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website. Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.
 3. We raden je aan om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat je op de hoogte bent is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

Artikel 15: Ontbinding

 1. Indien je jouw verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is Bloemen Vandendriessche gerechtigd om je middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Bloemen Vandendriessche gestelde termijn alsnog aan jouw verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
 2. Bloemen Vandendriessche behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade op je te verhalen.

Artikel 16: Overige bepalingen

 1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Bloemen Vandendriessche uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 2. Andere algemene Voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Bloemen Vandendriessche de toepasselijkheid van algemene (inkoop)Voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.
 3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele- eigendomsrechten van Bloemen Vandendriessche ten gunste van jou te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Bloemen Vandendriessche behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
 4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door jou niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Bloemen Vandendriessche.
 5. Bloemen Vandendriessche is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. je stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Wij adviseren je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Als hiermee jouw klacht niet wordt opgelost, kan je je klacht uploaden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr.
 2. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Belgisch recht van toepassing.

 

Bloemen Vandendriessche  – Maart 2022
Kortemarkstraat 94
8810 Lichtervelde
België

Telefoon 051 72 21 41
E-mail info@bloemenvandendriessche.be
BTW nummer BE0833122508